نمودار سازمانی

 سازمان تفصیلی اداری

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه

ردیف

 

عنوان

تعداد

جنسیت

توضیحات

مرد

زن

-

-

حوزه مدیرعامل

1

1

مدیرعامل

1

*

 

 

2

2

معاون(کارشناس)

1

*

 

 

3

3

مسئول دفتر

1

 

*

 

4

4

کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

1

*

 

 

5

5

کارشناس حقوقی و امور قراردادها

1

*

 

 

6

6

کارشناس رایانه و آمار و اطلاعات

1

*

*

 

7

7

کارشناس آموزش

1

*

*

 

8

8

کارشناس حراست

1

*

 

 

-

-

اداره اداری و مالی

9

1

رئیس(کارشناس)

1

*

 

 

10

2

کارشناس امور اداری

1

 

*

 

11

3

کارگزین

1

 

*

 

12

4

مسئول امور دفتری و بایگانی

1

 

*

 

13

5

کارشناس امور مالی-بودجه-اعتبارات

1

 

*

 

 

 

سازمان تفصیلی اداری

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه

ردیف

 

عنوان

تعداد

جنسیت

توضیحات

مرد

زن

14

6

حسابدار

1

 

*

 

15

7

کارپرداز

1

*

 

 

16

8

جمعدار اموال و انباردار

1

*

 

 

-

-

اداره فنی و اجرائی

17

1

رئیس(کارشناس)

1

*

 

 

18

2

کارشناس ناظر ناحیه1

1

*

 

 

19

3

کارشناس ناظر ناحیه2

1

*

 

 

20

4

کارشناس ناظر ناحیه3

1

*

 

 

21

5

کارشناس ناظر ناحیه4

1

*

 

 

22

6

کارشناس بازیافت

1

*

 

 

23

7

کارشناس بهداشت محیط

1

*

 

 

24

8

کارشناسی ناظر جمع آوری و تفکیک زباله های بیمارستانی و خطرناک

1

*

 

 

25

9

کارشناس امور دفن پسماند

1

*

 

 

26

10

کارشناس ماشین آلات پسماند

1

*