منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

ما مسئولین و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه قصد داریم

با رعایت موارد زیر ، اخلاق حرفه ای را در فعالیت های خود رعایت نماییم 

♦ همگام با خدمت به مردم در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش نمائیم.

♦ همگام با خدمت به مردم در جهت ارتقاء سطح اطلاعات سازمانی و یادگیری خود تلاش نمائیم.

♦ همگام با دولت الکترونیک و شهر الکترونیک ، سازمان الکترونیکی را پویا نمائیم.

♦ با هدف خدمت به مردم و با حفظ آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.

♦ در انجام وظایف اداری ، پشتکار و جدیت داشته و در حفظ و نگهداری تجهیزات اداری رعایت اصل صرفه جویی را نمائیم.

♦ در حفظ اطلاعات سازمانی و رازداری جدیت داشته و از هرگونه استفاده شخصی از اموال اداری پرهیز نمائیم.

♦ وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.

♦ در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نمائیم.

♦ در محیط اداری از انجام اعمالی که موجب خدشه دار شدن حقوق سایرین میگردد اجتناب نمائیم.

♦ در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب، نزاکت و متانت را نمائیم.

♦ به خواسته های ارباب رجوع توجه کرده و هنگام پاسخگویی به کار دیگری نپردازیم.

♦ مراجعینی را که اشتباها" به ما مراجعه می کنند با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمائی نمائیم.

♦ از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن ، جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نمائیم.

♦ در محیط برون سازمانی علاوه بر نظارت به کلیه اموری که مربوط به ارائه خدمات مطلوب به همشهریان می شود ، اهتمام بیشتری جهت تغیر الگوی مصرف شهروندان و اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خشک جهت کاهش زباله های دفنی داشته باشیم.

 

 

« سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه »