اخبار
96/05/29

مراسم معارفه آقای ابولفضل مولودی به عنوان سرپرست حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند

مراسم معارفه آقای ابولفضل مولودی به سمت سرپرست حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند در مورخ 29/5/96 در محل سازمان مدیریت پسماند انجام گردید.

در این مراسم آقای مهندس یزدی سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ماهه آقای آشناور و نیز همکاری پرسنل با ایشان از آقای مولودی معاون اجرایی جدید سازمان خواستار تلاش و پیگیری شبانه روزی در دستیابی به اهداف سازمان شدند.


1