اخبار
96/1/14

توزیع کیسه زباله توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه در روز طبیعت

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه در راستای جلب همراهی شهروندان برای حفظ پاکی محیط زیست در روز طبیعت، اقدام به توزیع کیسه های زیست تخریب پذیر مخصوص خودرو و جمع اوری زباله به راهیان طبیعت در روز 13 فروردین  نمودند.

لازم به ذکر است که معضل پراکنده کردن زباله ها در روز طبیعت از جمله مهمترین مشکلات در ساوه و دیگر شهرهای کشور است که توزیع کیسه زباله در راستای مقابله با این امر طرح ریزی و اجراشد.

 


1