مرکز انتقال موقت پسماند تر(سیم تریل)

 

 نقشه سیم تریل ساوه

 

آدرس: ساوه - بلوا رایت ا... موحدی ساوجی-پشت موتوری شهرداری