غرفه های بازیافت

 

1- میدان عاشورا (فعال)

2- امیر کبیر - جنب استخر کوثر (غیر فعال)

3- خیابان فردوسی - جنب دارالتحفیظ (غیر فعال)

4- میدان جراحی زاده (جنب میوه تره بار)- (غیر فعال)

 

 

 

 

 

 

- میدان عاشورا (فعال)

2- امیر کبیر - پارک کوثر(غیر فعال)

3-شهرک فجر - جنب بازار روز (غیر فعال)