نمونه قرارداد ها

1- تفکیک زباله های عادی در مقصد (مرکز دفن والیمان)

2- جمع آوری پسماندهای تر و انجام امور خدمات شهری و شستشوی جداول و المانها و مبلمان شهری و امحاء پوستر در سطح ناحیه دو سازمان

3- جمع آوری پسماندهای تر و انجام امور خدمات شهری و شستشوی جداول و المانها و مبلمان شهری و امحاء پوستر در سطح ناحیه یک سازمان

4- انجام طرح تحقیقاتی ورمی کمپوست

5- امور انتقال و دفن زباله های تر و نگهداری مرکز سیم تریل

6- انجام امور بازبینی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

7- انجام امور نظافت و پاکسازی بازارهای روز

8- توزیع و ارسال مرسولات پستی

9- جمع آوری پسماندهای تر و انجام امور خدمات شهری و شستشوی جداول و المانها و مبلمان شهری و امحاء پوستر در سطح ناحیه یک سازمان

10- انجام امور حسابداری

11- انجام امور حفاظت و حراست سازمان

12- مبارزه با جوندگان موذی

13- انجام امور تایپ و دبیرخانه

14- به روز رسانی سایت و نگهداری تجهیزات کامپیوتری سازمان

15- تخلیه زباله ها ی شهرصنعتی در ایستگاه دفن والیمان

16- جمع آوری و معدوم سازی حیوانات ناقل بیماری به انسان