بروشورهای سازمان

 

بروشور شماره1- بازیافت در منزل – تفکیک در مبداء

بروشور شماره2- عملکرد سازمان مدیریت پسماند ساوه در یک نگاه

بروشور شماره3- آموزش شهروندی – مشارکت همگانی

بروشور شماره4- استقبال از بهار تندرستی (طرح مبارزه با موش)

بروشور شماره5- مرکز تحقیقات ورمی کمپوست

بروشور شماره6- برترینهای سال 1390

بروشور شماره7- کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان

بروشور شماره8- پسماندهای ویژه (خطرناک) خانگی

بروشور شماره9- برنامه های آینده سازمان