طرح های آینده(فنی اجرایی)

  مهمترین طرح ها / پروژه های حوزه ی فنی اجرایی در سال 91

   ♦   راه اندازی فاز اول شهرک بازیافت ( کارخانه پردازش و تولید کود کمپوست )

   ♦   گسترش و تکمیل مرکز انتقال موقت (سیم تریل)

   ♦   زیر سازی و آسفالت مسیر شهرک بازیافت و محصور نمودن شهرک

   ♦   صدور کارت مدیریت پسماند برای کلیه اصناف شهر

   ♦   گسترش طرح تحقیقاتی ورمی کمپوست در سطح پارکها جهت آموزش عملی شهروندان

   ♦   گسترش طرح تفکیک از مبداء در بیش از نیمی از سطح شهر

   ♦   ساخت مرکز نگهداری و معاینه حیوانات ناقل بیماریصید شده

   ♦   راه اندازی ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی و عمرانی و آژانس خاک و نخاله

   ♦   خرید تعداد 4 غرفه بازیافت دیگر و استقرار در سایر محله های شهر ساوه

   ♦   خرید تعدادی دیگر از مخازن فلزی مخصوص تفکیک پسماند خشک و استقرار در معابر عمومی

   ♦   خرید تعدادی دیگر از مخازن فلزی مخصوص پسماندهای تر و استقرار در معابر عمومی

   ♦   ساماندهی لاستیک های فرسوده

   ♦   ساماندهی پسماندهای خطرناک و الکترونیکی