افتخارات

1- کسب رتبه برتر در زمینه پایان دفن غیر بهداشتی زباله در سطح استان مرکزی
2- کسب رتبه برتر در زمینه سازمان خدمات سبز در سطح استان مرکزی
3- کسب رتبه برتر درزمینه برون سپاری با واگذاری بیش از 97% امور به بخش خصوصی