شهرک بازیافت

 

      

شهرک بازیافت:

نقشه شهرک بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه

کارخانه پردازش :