عملکرد ستاد ساماندهی خاک و نخاله

با توجه به راه اندازی ستاد ساماندهی خاک و نخاله از آبان ماه 91 عملکرد این ستاد از ابتدای راه اندازی به شرح زیر می باشد.

عملکرد آبان:

اخطار ربه متخلفین(32مورد)

تذکر و راهنمایی به والیمان(72) مورد

تخلیه و بارگیری مجدد(6مورد)

ارجاع به دادگستری(1 مورد)

عملکرد آذر:

تخلیه نخاله و بارگیری مجدد(32مورد)

هدایت به والیمان و تذکر و اخطار(96مورد)

عمکرد مرداد:

تعداد بازدید جهت پایانکار     21 مورد

تعداد تعهد نامه جهت صدور پروانه ساختمانی       7مورد

عملکرد شهریور:

تعداد بازدید جهت پایانکار      22 مورد

تعداد تعهد نامه جهت صدور پروانه ساختمانی         22 مورد

تخلیه نخاله و بارگیری مجدد         2مورد

جلوگیری از شستشوی میکسر ها در معابر        4مورد

هدایت خودرو های حمل نخاله به مرکز دفن          72 مورد

صدور برگه تخلیه نخاله         118 مورد

عملکرد مهر:

صدور برگه تخلیه نخاله توسط کامیون و خاور در شهرک بازیافت       184 برگ

صدور برگه تخلیه نخاله توسط وانت و کامیونت در شهرک بازیافت      33 برگ

تخلیه نخاله و بارگیری مجدد      2 مورد

تعداد بازدید جهت صدور پایان کار    24 مورد

جلوگیری و کنترل تخلیه نخاله در حاشیه شهر