دستورالعملها و شیوه نامه ها

1- دستور العمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری

2- دستورالعمل ساماندهی پسماندهای پزشکی ویژه شهر ساوه

جزئیات آئین نامه مدیریت زباله های بیمارستانی

3- دستورالعمل ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر ساوه

 ♦ پیوستها و ضمائم طرح

4- دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری

5- شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها

6- ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی

7- آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی

 8- ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فتيل هاي پلي كلره

9-