طرح های آینده

مهمترین طرح ها /پروژه های حوزه اداری مالی در سال 91

♦  تهیه و تنظیم تفریق بودجه سال 90_ اظهارنامه مالیاتی _ متمم بودجه سال 91

بودجه 92_ پیگیری تصویب آن _ پلمپ دفاتر روزنامه و کل حسابداری

♦ پیگیری تصویب طرح جامع مطالعات مدیریت پسماند شهرستان ساوه در کارگروه ملی

♦ خرید نرم افزار کنترل مدیریت پروژه های سازمان

♦ خرید نرم افزار آژانس خاک و نخاله

♦ پیگیری انتقال سند ساختمان محل استقرار سازمان از شهرداری به نام سازمان

♦ توسعه و گسترش ساختمان اداری سازمان

♦ پیگیری و تصویب اصلاح اساسنامه سازمان

♦ پیگیری تصویب آئین نامه معاملاتی در سازمان شهرداریها

♦ پیگیری تصویب چارت سازمانی

♦ خرید نرم افزار مخصوص کنترل و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران

♦ خرید و نصب سیستم کنترل نظارتی GPS  و عامل چهارم

♦ نصب سیستم دوربین مداربسته در سازمان

♦ پیگیری دریافت ایزو های OHSAS 18801:2007 ، ISO 14001:2004  ، ISO9001:2008

♦ پیگیری تمدید قراردادها یا برگزاری مناقصه ها و مزایده ها

♦ قراردادهای دفاتر جنب سازمان