شرکت های تحت نظارت(بخش خصوصی)

شرکت های خدماتی وبخش خصوصی طرف قرارداد باسازمان

1- شرکت خدماتی پویان مهرکاوه مجری جمع آوری پسماندها ی تر وانجام امورات خدمات شهری و شستشوی جداول و المانها و مبلمان شهری و امحاء پوستر در سطح ناحیه یک سازمان

2-شرکت خدماتی طرح نظیف مجری جمع آوری پسماندها ی تر وانجام امورات خدمات شهری و شستشوی جداول و المانها و مبلمان شهری درسطح ناحیه دو سازمان

3- شرکت خدماتی ................... مجری مجاز طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خشک (موفق ترین شهر در سطح استان مرکزی)

4- بخش خصوصی در زمینه کنترل حیوانات ناقل بیماری به انسان(موفق ترین شهر در سطح استان مرکزی )

5- شرکت یاران سبز مجری طرح مبارزه با حیوانات موذی (موشها)(موفق ترین شهر در سطح استان مرکزی)

6- شرکت باران گستر اطلس  مجری امور بازبینی و کنترل و نظارت بر انجام امور خدمات شهری و پیمانکاران

7- شرکت نیک به روب ساوه مجری امور خدمات انتقال زباله های تر از ایستگاه موقت (سیم تریل) و دفن آنها در مرکز والیمان

8- شرکت نظم قائم مجری امور نگهبانی به منظور حفظ و انجام امور حفاظتی و حراستی و کنترل نظم ساختمان اداری

9- شرکت تعاونی کوثر حساب ساوه انجام امور حسابداری سازمان

10- خدمات کامپیوتری امین مجری نگهداری سیستم های کامپیوتری و به روز رسانی سایت سازمان

11- شرکت خدماتی طرح نظیف مجری طرح ساماندهی پسماندهای عفونی و جمع آوری جداگانه پسماندهای عفونی از مبداء

12- شرکت تعاونی تولید کود ورمی کمپوست پویش مشاور و سرمایه گذار پروژه تحقیقاتی ورمی کمپوست

13- پیمانکاری آقای ریگی ، مجری طرح تفکیک در مقصد (مرکز دفن والیمان)

14- شرکت خدماتی ......؟؟ مجری طرح ساماندهی نخاله های عمرانی و ساختمانی و ایجاد آژانس خاک و نخاله